czwartek, 19 stycznia 2012

Wiadomości o stypendiach

Dla tych co uczą się i studiują mamy informacje o stypendiach, czyli jak zdobyć finanse na naukę na terenie Powiatu kolbuszowskiego.

Jeśli jesteś uczniem, który spełnia kryteria programu pamiętaj o:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły (w przypadku zespołu szkół - jednemu uczniowi danego typu szkoły w zespole) na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 Stypendia Starosty Powiatu Kolbuszowskiego dla uczniów szkół średnich, regulamin przyznawania stypendium można znaleźć w uchwale Rady Powiatu nr 10/56/2011 z dnia 22 września 2011r.
 Stypendia i zasiłki szkolne
Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny, to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.
O pomoc materialną w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych mogą się ubiegać:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w tej rodzinie zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku formach jednocześnie, tj. w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe lub celowe.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o ww. stypendium w gminie, na terenie, której mieszkają, jeśli spełniają warunki określone w regulaminie uchwalonym przez Radę danej Gminy.
Celem programu jest wspieranie zdolnych, aktywnych i pełnych pasji młodych ludzi, posiadających szczególne osiągnięcia i angażujących się w działania wolontarystyczne na rzecz lokalnej społeczności. Skierowany jest do uczniów szkół ponagimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniających kryteria programu.Więcej informacji na naszej stronie .

Jeśli jesteś studentem


Program realizowany w partnerstwie Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
Główne cele programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
Skierowany jest do studentów dziennych studiów magisterskich, którzy pochodzą z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniają kryteria programu. Program współfinansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację AGORY.Więcej informacji na naszej stronie.

 Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki na wyższej uczelni poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich i przez to motywowanie uczniów szkół średnich.
Skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, i spełniają kryteria programu. Program współfinansowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Więcej informacji na na stronie.

Brak komentarzy: